Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UCHWAŁA NR XVIII/517/12
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą:

„Trafostacja Sztuki" w Szczecinie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679;
Nr 134, poz. 777), art. 56ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651; z 2011 r. Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337) oraz art. 9 ust. 1 w zw. z art. 11 i 13 ust.
1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. .364; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z Nr 96, poz. 874, Nr 213,
poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111;
z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z 2011 r. Nr 207, poz. 1230); Rada Miasta
Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 listopada 2012 roku powołuje się samorządową instytucję kultury pod nazwą „Trafostacja
Sztuki” z siedzibą w Szczecinie, zwaną dalej w treści uchwały „Trafostacją Sztuki”.
§ 2. Nadaje się Statut Trafostacji Sztuki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wyposaża się Trafostację Sztuki do celów działalności statutowej w nieruchomość gruntową
zabudowaną budynkiem oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 101/1 z obrębu
1038 położona przy ulicy Św. Ducha 4, stanowiąca własność Gminy Miasto Szczecin, ujawniona w KW
SZ1S/00091679/6 o powierzchni 0,0658 ha poprzez przeniesienie prawa własności tej nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Jan Stopyra


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/517/12
Rady Miasta Szczecin
z dnia 23 kwietnia 2012 r.
Statut Trafostacji Sztuki Szczecin

  • Rozdział 1.

Postanowienia ogólne
§ 1. Trafostacja Sztuki działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), aktu o utworzeniu oraz
niniejszego statutu.
§ 2. 1. Trafostacja Sztuki jest samorządową instytucją kultury, działającą w formie organizacyjnej
właściwej dla galerii sztuki.
2. Trafostacja Sztuki posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin.
3. Nadzór nad Trafostacją Sztuki związany z pełnieniem funkcji Organizatora sprawuje Gmina Miasto
Szczecin.
§ 3. 1. Trafostacja Sztuki działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Siedzibą Trafostacji Sztuki jest miasto Szczecin.
3. Trafostacja Sztuki używa pieczęci z napisem: „Trafostacja Sztuki w Szczecinie” i z adresem siedziby.

  • Rozdział 2.

Zakres działalności
§ 4. 1. Podstawowym celem działalności Trafostacji Sztuki jest prezentacja współczesnej sztuki polskiej
i zagranicznej.
2. Do zakresu statutowej działalności Trafostacji Sztuki należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej,
2) organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej,
3) prowadzenie działalności wydawniczej,
4) organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej,
5) podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej,
6) inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami
i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi, ze
szczególnym uwzględnieniem Akademii Sztuki w Szczecinie, w zakresie dotyczącym działalności
statutowej,
7) prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności
twórców i dzieł sztuki współczesnej.
3. Trafostacja Sztuki może podejmować inne formy działalności mające na celu tworzenie
i upowszechnianie kultury.
§ 5. Trafostacja Sztuki może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

  • Rozdział 3.

Organy zarządzające i doradcze
§ 6. 1. Trafostacją Sztuki kieruje Dyrektor lub Zarządca, o którym mowa w § 8, który organizuje jej
działalność, reprezentuje ją na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej,
właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.
2. Do zakresu obowiązków Dyrektora Trafostacji Sztuki należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności organizacyjnej i statutowej,
2) nadzór nad właściwym wykorzystywaniem mienia i majątku instytucji,
3) przedstawianie organizatorowi i innym właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych,
sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
4) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
5) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami instytucji oraz wykonywanie innych
czynności wynikających ze stosunków pracy,
6) składanie oświadczeń woli w imieniu Trafostacji Sztuki, w tym zawieranie umów.
3. Organizator przed powołaniem Dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w trybie i w zakresie
uregulowanym obowiązującymi przepisami.
4. Dyrektora Trafostacji Sztuki powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Szczecin na czas określony,
w trybie przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).
5. Dyrektor Trafostacji Sztuki może powoływać i odwoływać Zastępcę Dyrektora do spraw
programowych, zwanego dalej „Dyrektorem Programowym”, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta
Szczecin.
§ 7. 1. Przy Trafostacji Sztuki działa Rada Programowa jako organ opiniodawczo-doradczy.
2. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje na czas określony Dyrektor lub Zarządca
w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta.
3. Szczegółowy tryb pracy Rady Programowej określa regulamin, nadany przez Dyrektora lub Zarządcę
wraz z regulaminem organizacyjnym, o którym mowa w § 9.
4. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady Programowej zapewnia Trafostacja Sztuki.
§ 8. 1. Zarządzanie Trafostacją Sztuki może zostać powierzone Zarządcy jako osobie fizycznej lub
prawnej, w trybie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).
2. Szczegółowy zakres wzajemnych praw i obowiązków, z uwzględnieniem interesów Organizatora
i Zarządcy, regulowany będzie umową o zarządzaniu Trafostacją Sztuki, zawieraną w ramach zamówienia
publicznego na podstawie postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.).

  • Rozdział 4.

Organizacja Trafostacji Sztuki
§ 9. Organizację wewnętrzną Trafostacji Sztuki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora
lub Zarządcę, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych
i stowarzyszeń twórców.

  • Rozdział 5.

Źródła finansowania
§ 10. 1. Trafostacja Sztuki gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków na zasadach określonych w ustawie z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.
123 z późn. zm.) oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących.

2. Podstawą gospodarki finansowej Trafostacji Sztuki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora lub
Zarządcę, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
3. Trafostacja Sztuki sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.).
4. Roczne sprawozdanie finansowe Trafostacji Sztuki podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego
rewidenta, którego wskazuje Prezydent Miasta Szczecin.
5. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Trafostacji Sztuki
jest Prezydent Miasta Szczecin.
6. Majątek Trafostacji Sztuki może być wykorzystywany jedynie dla celów statutowych.
§ 11. 1. Trafostacja Sztuki pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych
przychodów.
2. Przychody Trafostacji Sztuki pochodzą z następujących źródeł:
1) wpływów z działalności statutowej,
2) dotacji podmiotowej oraz dotacji celowych przekazywanych przez organizatora,
3) innych dotacji,
4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
5) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
6) innych źródeł.
3. Przychody uzyskane z dodatkowej działalności gospodarczej przeznaczone będą na realizację
działalności statutowej Trafostacji Sztuki, z zastrzeżeniem, że umowa z Zarządcą, o której mowa w § 8 ust.2,
określać będzie mogła sposób podziału zysku z tej dodatkowej działalności.

  • Rozdział 6.

Przepisy końcowe
§ 12. 1. Zmian w Statucie Trafostacji Sztuki dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym dla
jego nadania.
2. Połączenia, podziału lub likwidacji Trafostacji Sztuki może dokonać organizator na warunkach i w
trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Numer RIK 14/12 - Link do Rejestru Instytucji Kultury

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Data utworzenia:2018-01-22
Data publikacji:2018-01-22
Osoba sporządzająca dokument:Michał Wudniak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1318