Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Trafostacja Sztuki w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.trafo.art zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Trafostacji Sztuki w Szczecinie.
Data publikacji strony internetowej: 11.11.2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Dostępność strony internetowej www.trafo.art zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. została zweryfikowana przez Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w dniu 21 marca 2021 r. Większość otrzymanych uwag została uwzględniona i wprowadzona w życie do dnia 31 marca 2021 r. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian Trafostacja Sztuki w Szczecinie zwróciła się do PZN OZ z prośbą o dalszą weryfikację.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28.
Deklarację sporządzono na podstawie weryfikacji strony przez Polski Związek Niewidomych OZ.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej www.trafo.art można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Konopka, adres poczty elektronicznej anna.konopka@mnw.art.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 91 400 00 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Trafostacji Sztuki w Szczecinie  

Wejście do Trafo znajduje się od ul. Świętego Ducha 4. Ok.15 m od głównego wejścia jest 6 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nie posiada barier architektonicznych ,budynek jest wyposażony w system alarmowy i całodobową obecność przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy pracowników ochrony, W pomieszczeniu na poziomie 0 znajduje się łatwo dostępny automatyczny defibrylator AED. Szczegółowy opis rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się tuż przy wejściu głównym. W budynku przestrzenie komunikacyjne są szerokie. Komunikację pomiędzy piętrami zapewnia winda z szerokim wejściem, a w przypadku ewakuacji dostępny jest schodołaz ,schody komunikacyjne oznaczone są jaskrawą taśmą ułatwiającą poruszanie się osób słabowidzących. W budynku jest wygodny dostęp do wszystkich pomieszczeń wystawienniczych, biur, oraz pokoi hotelowych. Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami wyposażona w system przywoływania pomocy i przewijak znajduje się na parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie zapewniamy usługi wideo-tłumaczenia na język migowy.

 

https://trafo.art/deklaracja-dostepnosci/

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Data utworzenia:2021-11-17
Data publikacji:2021-11-17
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Gapys
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Gapys
Liczba odwiedzin:1012